Nekompetentnost nebo snaha šikanovat?


Paní Věra Ježková, jako už mnohokrát, i letos v červnu vystoupila s podivnými argumenty o společnosti Severočeské doly a.s. na valné hromadě společnosti ČEZ, a.s., a to jako akcionářka. Paní Věra Ježková se sice sama písemně označuje za akcionářku Českých energetických závodů, ty však fungovaly jen do počátku devadesátých let minulého století, kdy  v květnu 1992 byla zaregistrována elektrárenská akciová společnost ČEZ, která vznikla vyčleněním z Českých energetických závodů. Paní Věra Ježková je tedy akcionářkou ČEZ, a.s.

Jako akcionářka společnosti ČEZ svými připomínkami na valné hromadě, dle našeho soudu, de facto poškozuje image a dobré jméno jedné z dceřiných společností, kterou ČEZ vlastní, konkrétně Severočeských dolů.

S čím vystupuje paní Věra Ježková na valných hromadách?

Paní Věra Ježková opakovaně zpochybňuje provádění hornické činnosti na DNT. Na poslední valné hromadě v červnu 2014 pak mimo jiné prohlásila, že v DNT nejsou dokončena ekologická ochranná opatření (u tzv. Valu I) dle povolení hornické činnosti ze dne 28. 2. 2006 a toto tvrzení bylo doloženo údajnými fotografiemi předmětného ochranného valu u obce Březno.

Jaká je realita?

Fotografie předložené paní Věrou Ježkovou však patří jinému valu – konkrétně Valu II, a nikoli Valu I. Předmětný Val I byl řádně a včas dokončen a osázen, v souladu s rozhodnutím o povolení hornické činnosti ze dne 28. 2. 2006. Tuto skutečnost dokládá stanovisko OBÚ v Mostě, které říká: „OBÚ v Mostě po provedené prohlídce konstatuje, že ochranné zemní valy byly vybudovány v souladu se zněním podmínky č. 11 rozhodnutím zdejšího úřadu č.j. 7879/05/II ze dne 28.2.2006 o povolení hornické činnosti podle Plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) Lomu Libouš II – sever v DP Tušimice a považuje ustanovení podmínky č. 11 za splněné“.

Ochranná opatření jsou budována průběžně a jsou neustále posilována. Po dokončení Valu I a po dokončení Valu II v roce 2013 byla v roce 2014 dle nového povolení hornické činnosti platného od roku 2013 zahájena výstavba Valu III. Zastupitelé i občané z obce Březno se o budování ochranných opatření pro svoji obec intenzivně a soustavně zajímají, jak dokládá článek na této dvoustraně.

Dokladem aktivit paní Věry Ježkové z minulé doby je i série článků v Deníku Chomutovska – Ekologický aktivista se pokusil o podvod při EIA“ z 24. května 2012, „Za podvodem při EIA stojí asi údajná zmocněnkyně EPS“ z 20. června 2012 a článek ze dne 17. června 2013 „Severočeské doly Tušimice budou pokračovat v těžbě“. Všechny články Deníku informovaly o policejním šetření oznámení o zneužití jména jiné osoby při procesu EIA DNT. V Deníku Chomutovska byl také dne 25. 6. 2012 publikován mail paní Ježkové zastupitelce města Chomutov, ve kterém píše: - pokud bych od Vás dostala nějaká jména a adresy, tak bych nějaké připomínky za ně připravila a poslala na MŽP, aby se vytvořila „nemlčící veřejnost“. Etika takového chování je diskutabilní.

Na otázku v nadpisu tohoto článku nechť si laskavý čtenář odpoví sám.

 

http://ustecky.denik.cz/z-regionu/ekologicky-aktivista-se-pokusil-o-podvod-pri-eia-20120529.html

http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/za-podvodem-pri-eia-stoji-nejspise-udajna-zmocnenkyne-eps-20120620-bp4o.html

http://www.denik.cz/ekonomika/doly-v-tusimicich-budou-pokracovat-v-tezbe-20130617-6g2x.htmlNekompetentnost nebo snaha šikanovat?Nekompetentnost nebo snaha šikanovat?Nekompetentnost nebo snaha šikanovat?


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.