Nový zakladač pro Doly Bílina


V souvislosti s perspektivou Dolů Bílina danou vládní úpravou limitu těžby bude na této lokalitě Severočeských dolů postupně obnovována dobývací technika. Prvním potřebným velkostrojem bude zakladač ZPDH 6 300.2-CZ/Z 103, který dodá dceřiná společnost PRODECO – lídr na tuzemském trhu důlních technologií.

Korekce limitu umožní těžbu až do roku 2050

Modifikace územně ekologického limitu stanovená vládním usnesením č. 827/2015 byla pro těžební lokalitu Doly Bílina (DB) strategickým rozhodnutím poskytujícím perspektivu těžby kvalitního vysoce výhřevného nízkosirnatého uhlí v časovém horizontu do roku 2050. V uvolněném prostoru na ploše zhruba 6 km2 jsou pod mohutným nadložím uloženy uhelné zásoby v objemu až 120 milionů tun. Uhelná sloj v postupu porubní fronty zapadá do větších hloubek, a proto bude narůstat objem odklizu nadložních sedimentů. Již nyní je na DB provozováno sedm skrývkových řezů, kdy každý osciluje do výšky až 30 m. Klíčovým dodavatelem obnovované dobývací techniky, ať už pásových vozů, či rekonstrukcí kolesových rýpadel řady KU 300 a především pak nového zakladače ZPDH 6 300.2-CZ/Z 103 je inženýrsko-projekční a dodavatelská firma PRODECO, dceřiná společnost Severočeských dolů, člen skupiny SD.

Zakladač ZPDH 6 300.2-CZ/Z 103

Na konci roku 2015 byla mezi Severočeskými doly a dceřinou společností PRODECO uzavřena smlouva na dodávku nového zakladače s výkonem 6 300 m3/h. Neprodleně byly zahájeny projekční práce (nejprve strojní projekt, posléze elektro). V roce 2016 už začala v bílinských a tušimických dílnách PRODECO výroba jednotlivých dílů housenicového podvozku a ocelové konstrukce spodní stavby. Vlastní montáž a kompletace jednotlivých segmentů se očekává letos na jaře. Na výrobě nejnovějšího českého zakladače se podílejí převážně tuzemští subdodavatelé (např. Martia, Wikov, Metrostav, UNEX). Předání dokončeného velkostroje proběhne v říjnu 2018.

Projekt nejnovějšího zakladače pro DB vychází z osvědčeného staršího předchůdce ZPDH 6 300/Z 101, který v roce 1999 PRODECO předalo těžební lokalitě SD – Dolům Nástup Tušimice, a především pak ze zakladače ZPDH 6 300.1-CZ/Z 102, který je od roku 2010 v provoze na DB. K technickým zajímavostem právě vyráběného velkostroje ZPDH 6 300.2-CZ/Z 103 patří například řešení kulové dráhy, kde je oddělen ozubený věnec otoče od vlastní kulové dráhy, což umožňuje samostatnou výměnu těchto dílů. Na pohonech dopravní linky, pojezdech obou podvozků a zdvihu výložníku budou použity kotoučové brzdy Svendborg Brakes. Řízení pohonů pojezdu housenic, otoče a dopravníků budou obstarávat frekvenční měniče. Samozřejmostí je centrální mazací systém, centrální vysavač a náhradní zdroj (dieselagregát). Zakladač bude ovládán moderním řídicím systémem z klimatizovaných kabin řidiče velkostroje (na otočné plošině) a klapkaře (na spojovacím mostě). Jako protipožární ochrana bude instalováno aerosolové stabilní hasicí zařízení AFIREX vyvinuté společností PRODECO, využívající k hašení vysoce účinný pevný aerosol tuzemské výroby. Zakladač ZPDH 6 300.2-CZ/Z 103 bude s výkonem 6 300 m3 sypané zeminy za hodinu a instalovaným výkonem 2 425 kW představitelem druhého výkonového technologického celku označovaného TC2. Po svém dokončení v roce 2018 utvoří technologický celek s kolesovým rýpadlem KK 1 300/K 111, případně K 2 000/K 101, které odtěžuje nadloží z nejnižších skrývkových řezů s obtížnými geologickými podmínkami a častým výskytem pevných pískovcových poloh. S rýpadly bude spojen dálkovou pásovou dopravou šíře 1 800 mm a odtěžené nadloží bude ukládat na vnitřní výsypce Dolů Bílina.

PRODECO: tradiční dodavatel dobývací techniky

Už přes sedmdesát let patří PRODECO (původně Technická projekčně konstrukční kancelář Vítkovických železáren a strojíren Ostrava) mezi evropskou špičku v oblasti velkostrojové techniky. Během let se zdejším konstruktérům podařila řada unikátních řešení, která byla patentována a osvědčila se nejen na všech těžebních lokalitách severočeského hnědouhelného revíru, ale také v řadě povrchových dolů ve východní Evropě. Během své dosavadní historie firma vyprojektovala a uvedla do provozu přes 140 zakladačů, rýpadel, skládkových strojů i pásových dopravníků. ZPDH 6 300.2-CZ/Z 103 bude v pořadí už 85. zakladačem kompletně vytvořeným v PRODECO. Na obou těžebních lokalitách Severočeských dolů má v rodném listě PRODECO celkem už 19 strojů (12 zakladačů a 4 kolesová rýpadla a 3 skládkové stroje). Síla společnosti PRODECO spočívá v dokonalé součinnosti vlastního konstruování s vlastní výrobou, kde rozsáhlé výrobní haly v Tušimicích a Bílině doplňují moderní pracoviště projekce a inženýringu. Silný projekčně-strojírenský komplex s ročním obratem přesahujícím 1 miliardu korun patří k nejvýznamnějším strojírenským firmám a zaměstnavatelům Ústeckého kraje. Kromě dodávek nejnovějších velkostrojů zde zajišťují každodenní komplexní údržbu veškerého těžebního zařízení v dobývacích provozech Severočeských dolů.Nový zakladač pro Doly BílinaNový zakladač pro Doly BílinaNový zakladač pro Doly BílinaNový zakladač pro Doly BílinaNový zakladač pro Doly BílinaNový zakladač pro Doly BílinaNový zakladač pro Doly BílinaNový zakladač pro Doly Bílina


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.