Stárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondici


Už šestatřicet let tvoří jeho impozantní silueta neodmyslitelnou dominantu povrchové těžby na Bílinsku. Ojedinělé obří rýpadlo je opředeno mnoha superlativy jako nejvýkonnější, největší, v době svého vzniku nejpokrokovější, ale také nejspornější, alespoň v názorech a zkušenostech báňských odborníků. K 10 000/K 74 vždy poutalo mimořádnou pozornost a dodnes má řadu zastánců i odpůrců. Jak běžel čas tomuto unikátnímu velkostroji?

Nejvýkonnější technologický celek TC 3 jako řešení rozvoje velkolomu Maxim Gorkij (DB)

Přenesme se na do poloviny 60. let minulého století. Na základě prognóz tehdejšího centrálního plánování rozvoje energetiky a dominantního postavení hnědého uhlí v rámci palivo-energetického komplexu byly do moderní povrchové těžby uhlí na Bílinsku vkládány velké naděje. Velkorysé plány počítaly se zdejší uhelnou těžbou v ročních objemech kolem 16 mil. t, což by znamenalo odkrýt až 100 mil. m3 nadloží. Jeho odtěžení měly zabezpečit tři technologické celky TC 2 s rýpadly KU 800 na spodních řezech, a tři rýpadla K 10 000 výkonové řady TC 3. Poté, co ambiciózní vizi požehnala Státní komise pro techniku, byl v roce 1968 zadán vývoj nového TC 3 s teoretickým výkonem 10 000 m3 sypané zeminy/h teplické projekční kanceláři Vítkovic (dnes Prodeco). Původně zde měli vytvořit jen zakladač nejvýkonnějšího technologického celku (ZP 10 000), ale protože kapacita Uničovských strojíren, tradičního výrobce kolesových rýpadel, byla plně zahlcena projekcí a výrobou rýpadel výkonové řady TC 2 KU 800, získali nevšední zakázku vývoje největšího rýpadla nejen v rámci tehdejšího Československa, ale celého socialistického bloku RVHP vítkovičtí projektanti ze severních Čech. Podobně výkonná rýpadla, vzdáleně připomínající vzor pro K 10 000, byla nasazena jen v západoněmeckém hnědouhelném revíru v Porýní. Projekt nejvýkonnějšího tuzemského rýpadla respektoval parametry požadované zadavatelem – tehdejším generálním ředitelství SHD pokud jde o dosahové možnosti, rypnou sílu, výsuvný kolesový výložník a vzhledem k poddolovaným místům těžby kráčivý typ podvozku, který by garantoval nízký tlak na podložku. Montáž originálního robustního rýpadla probíhala v Bílině během let1974 až 1978 v režii Hutních montáží Ostrava. Výrobu a stavbu výlučného stroje provázela řada problémů. Nejnepříjemnějším byl pád montážních jeřábů i se stotunovým kolesem během jeho usazování do konstrukce výložníku. Tato havárie posunula dokončení montáže. Symbolicky pak 12. dubna 1978, v den výročí letu Jurije Gagarina do vesmíru, opustil revolučně řešený velkostroj montážní místo. Tehdy platil záměr, že po odzkoušení tohoto prvního tuzemského rýpadla výkonu 10 000 m3/h bude vyroben minimálně ještě jeden exemplář. Ve fázi studie se dokonce připravoval vývoj ještě výkonnějšího velkostroje K 20 000 s teoretickým výkonem dosahujícím 20 000 m3/h. Vzhledem k obrovské hmotnosti jednotlivých dílů, která byla na hranici tehdejších možností montážních mechanismů i následné spolehlivé údržby, se však ukázala tato cesta jako nerealizovatelná.

Originální řešení K 10 000/K 74

Většina unikátních řešení byla dána koncepcí podvozku (hydraulický kráčivý podvozek s válci zdvihu na vnějších opěrách umožňuje kráčení libovolným směrem v rozsahu 360°) zajišťující nízkou polohou těžiště dostatečnou stabilitu při požadovaných sklonech terénu, na kterou navazovala i koncepce ostatních dílů. Ať už jde o použití dvou kulových drah nevšedních rozměrů (větší dráha k určování směru kráčení má Ø 29 m, menší s Ø 23 m slouží k otáčení horní stavby). Z důvodu značného množství těženého materiálu bylo zcela odlišným způsobem řešeno jeho předávání a doprava z kolesového výložníku na spojovací most. Aby bylo rýpadlo schopné plnit plánované objemy těžby, muselo jeho dopravník ve střední stavbě opustit každou vteřinu 2,8 m3 dopravované zeminy. Koncepce podvozku umožňovala použít vynášecí talíř; podobným prvně vítkovičtí projektanti vybavili v roce 1963 korečkové rýpadlo RK 400.2. Vynášecí talíř neboli kruhový dopravník má sklopné segmenty, které se postupně sklápějí a umožňují plynulé vyhrnování dostatečného množství těženého materiálu na spojovací most. Talíř má po celém obvodu průřez „V“ a v místě výsypu se sklopí jeho pohyblivá část, vytvoří s pevnou částí šikmou plochu a za pomoci pluhu se materiál snadno vyprázdní. Novinkou bylo také uchycení a postavení kolesa. Namísto klasického uchycení je koleso (průměr 14,5 m) na hřídeli kolesa uchyceno pomocí třecích upínacích pouzder. Podélná osa kolesa pak byla oproti ose kolesového výložníku pootočena o 9,5°, což přispívá k snadnějšímu předávání materiálu na pás výložníku. Novinkou bylo také laserem hlídané maximální zatížení kolesového výložníku při dosednutí kolesa na terén. Kolesový výložník lze vysunout až o 16,9 m. Stometrový spojovací most je opatřen párem samostatně řiditelných kráčivých podvozků a může se tak transportovat nezávisle na rýpadle.

Provoz a výkony

Typický osud výlučných prototypů s řadou provozních problémů neminul ani revolučními řešeními prošpikované K 10 000/K 74. Zejména období ověřovacího provozu, které se protáhlo až do roku 1984, provázela řada potíží a poruch. Často vedly k odstávce stroje. Nejčastější příčinou byly poruchy vynášecího talíře, ale vyvstávaly i na dalších dopravních uzlech. Několikrát praskla hřídel kolesa, naposledy v roce 2011. Když k této události došlo v roce 1996, bylo dokonce na první skrývkový řez jako náhrada nasazeno KU 800.17/K 105. Během svého dosavadního provozního cyklu absolvovalo K 10 000/K 74 dvě generální opravy, kdy se mimo jiné vyměnily stejnosměrné elektrické zdroje pro pohony otoče, zdvihu a výsuvu, kulová dráha Ø 23 m, rekonstruovalo se uložení hřídele kolesa. Důležité pro výkonnost stroje byly také další úpravy: pryžová záchytná plata eliminující propad těženého materiálu z vynášecího talíře, instalace čističe korečků, výměna lanových kladek (původní, identické s řadou KU 800 praskaly, proto byly vyvinuty kladky speciálně pro K 10 000). Navzdory mimořádné pozornosti dosahovalo časové využití stroje v prvních letech pouhých 40 %, proto se od opakované výroby K 10 000 odstoupilo. K tomuto rozhodnutí vedla i skutečnost, že i na horních řezech DB se vyskytly sedimenty s vyššími než očekávanými rozpojovacími odpory. Těžební výkony se postupně ustálily na uspokojivých hodnotách. Nejlepší výkon podalo K 10 000 v roce 2006, kdy odtěžilo 13,13 mil. m3 a suverénně tím dominuje v ročních těžbách mezi ostatními rýpadly v DB. Výkony rýpadla částečně limituje koncový výkon zakladače, který by měl teoreticky o 20% vyšší.

K 10 000/K 74 V ČÍSLECH

12. 4. 1978 zahájení provozu

14,5 m průměr kolesa se 16 korečky

2 100 l objem korečku

89 sklápěcích segmentů vynášecího talíře

360° rozsah otáčení hydraulického kráčivého podvozku

13 134 000 m3 nejvyšší roční objem odtěžené skrývky (2006)

8 členů posádky zajišťuje provoz šestitisícitunového kolosu

Technické parametry rýpadla K 10 000/K 74

Teoretický výkon 10 000 m3/h

Měrná rozpojovací síla 90 kN/m

Výkon kolesa 2 x 800 kW

Specifický tlak na podloží 0,1 MPa

Instalovaný příkon 10 000 kW

Celková hmotnost včetně spojovacího mostu 6 088 tStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondiciStárnoucí gigant K 10 000/K 74 stále v dobré kondici


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.